Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 1 tm 50 van 18124

      1 2 3 4 5 ... 363» Volgende»

   Aantekeningen   Verbonden met 
1 "Arien Jacobsz Bakker, minderjarig jongman, woonende onder deesen bedrijve, zullende trouwen met
Trijntje Koning, wed. van Pieter Schuijt, woonende op Zijdwind onder Oude Niedorp", 
Gezin: F5
 
2 "Jacob Aariensz Bakker, wedn. alhier, zullende trouwen met Maartje Dirks Fuijtes, wed. onder
Schagen", 
Gezin: F909
 
3 "op huijden den 1en July Anno 1700 sijn Geerloff Mauritsz en Ariaantje ........beijde wonende
alhier nae dat sij omtrent 40 jaren lange alhier, als man en vrouw hadden geleeft, sonder eenige
huwelijkse proclamaties ontfangen te hebben..........vermits d'voorn. Ariaantje door kranck lagh
en geen uijtstel konden lijden, en op hare beijder ernstige versoeck, ..............., ten huijse
van d'voorn. Geerloff Mauritsz getrouwt", 
Gezin: F1396
 
4 Aert Geerlofsz, jm van Niedorp, met Maertje Pieters jd van Lutjewinkel, Gezin: F1398
 
5 alhier getrouwt met attestatie van Barsingerhorn, Aarjen Jansz Halvekoper, jm bij lollebreg onder
de bedrijve van Schagen met Maartje Pieter Koning, jd te Barsingerhorn, 
Gezin: F1399
 
6 Bij de vorige generatie staat vermeld dat de vader van Thomas werd gedaagd omdat hij zijn zoon en
diens vrouw, terwijl deze niet getrouwd zouden zijn, bij hem in liet wonen.,
Met het huwelijk van Thomas en Anna Maria Heijkoop zijn nog al wat onduidelijkheden.,
Blijkens de trouwboeken Gemert 1609-1812 Band 18 Pagina 200 R13 wordt op maandag 23 april 1736 te
Gemert het huwelijk gesloten tussen:,
Thomas Aerts van Leuken en Johanna Maria Heijcop (Komt van Beek),
Getuige 1; Walterus Homkens,
Getuige 2; Egidius Jansen,
Getuige 3; Nicolaas Scheij,
Opmerking: Bruid niet RK,
Volgens de trouwboeken van Beek en Donk 1664 -1810 nr 6 folio 53;,
Tomas Aarts van Leuken,
Leeftijd: jm, Geboorteplaats Beek en Donk, woonplaats Beek en Donk,
Ondertrouwe Sch 22-12-1736 met,
Jenne Mary Heycoop,
Leeftijd: jd Geboorte en Woonplaats Beek en Donk,
Opmerking: Catharien Heycoop de moeder van de bruid, geeft geen toestemming. Zij moet binnen 14
dagen haar bezwaren kenbaar maken. Zie ondertrouw 17 mei 1738 en trouw op 2 juni 1738.,

,
Transcriptie van de aangifte ondertrouw van Tomas Aarts van Leuken en Jennemarij Heijcoop:,
Compareerde voor Wouter Claassen en Peeter Verhallen Scheepenen der Heerlijckheijt Beeck, Tomas
Aarts van Leuken J.M (jongeman) ende Jennemarij Heijcoop J.D. (jonge dochter) beijde alhier
geboortig en woonagtig de welke ons versochte van dees onse Weth in den wettigen ondertrouw
ingeschreven te worden. En vermits met Comt te blijcken het consent van Catherien Heijcoop moeder
van Jennemarij Heijcoop. Soo sal deese acte aande voorschreven Catherien Heijcoop gerigtelijk
worden gepresenteerd dat zij binnen veertien dagen na insinuatie ingevolge het Echtreglement aan
ons bovengenoemde Scheepenen sall hebben te geven Reedenen van belang off des dien tijt
overschreden zijnde, sonder haar Belang dasartegen te zeggen, hetzelver zaal gehouden woden voor
consent Actum *** tweeentwintigsten december 17 sesendartigh., 
Gezin: F259
 
7 Bouwen Jansz, j.gl. alhier woonagtig en Wijbrig Dirks, jd uijt Poolland tot Barsingerhorn, 1.
voorst. 16 nov en vervolgens alhier bevestigd, 
Gezin: F1502
 
8 Den 26 oct. 1770. Zijn in ondertrouw opgenomen, Willem De Bruin, gebooren en woonagtig in d'Ooij,
geassisteert met zijn broeder Hendrik De Bruin., Met Katharina Holtermans, j.d. gebooren en
woonagtig te Leut, geassiteert met haar broeder Hendrik Holtermans in plaats van deselvs moeder
Ida van Kolk., Dewelke na drie voorgaande proclamatien alhier in den Egt zijn ingezegent den 18
nov.,,,, 
Gezin: F963
 
9 Impost op het trouwen (pro deo) 24 dec: geeft Poulus Geerlofsz zijn Dr Maartje Poulus Jd alhier
sullende trouwen met Jan Pieters Jm uyt de Wieringer Waart haar aen., 
Gezin: F239
 
10 Jan Dirksz, jonggesel wonende alhier aan de Kaaij en Griet Dirks j.d. van Colhorn sijn dese maal
voorgesteld op den 20 January en vervolgens alhier bevestigd, 
Gezin: F1499
 
11 Jan Pietersz Bakker, Jm te Schagen huwt Maartje Cornelis Prins, Jd te Barsingerhorn, met
attastatie van Schagen te Barsingerhorn getrouwd, 
Gezin: F25
 
12 Jm aan de Kalkoven onder de jurisdictie deser stad, Jd tot Nieuwe Niedorp onder de laagste
classis, komt voor de bruijdegom, 
Gezin: F1404
 
13 Jm van Haringhuijsen, Jd van Moerbeek, Gezin: F3
 
14 Jm van Langereijs, jd van Barsingerhorn, Gezin: F37
 
15 Jm van N.Niedorp, Jd van N.Niedorp, Gezin: F6
 
16 Jm van N.Niedorp, Jd van N.Niedorp, Gezin: F7
 
17 Jm van Nierop, Jd van Nierop, Gezin: F13
 
18 Jongman en weduwe, beide te Benningbroek woonachtig, Gezin: F1403
 
19 met attestatie van Schagen getrouwd te Barsingerhorn, Hendrik Adriaansz Koning, wedn. op de Kreijl
onder Barsingerhorn, huwt Trijntje Jacobs Zeeman, Jd. in de hale van Schagen, 
Gezin: F1400
 
20 met attestatie van Schagen getrouwd te Barsingerhorn, Jacob Dirks Doorn, Jm van Schagen met
Lijsbeth Cornelis, weduwe op de Creil onder de banne van Barsingerhorn (RA Alkmaar, DTB Schagen,
inv.nr. 6 folio 75v), 
Gezin: F403
 
21 Wedn. van Moerbeek, Jd. van Lutjewinkel, Gezin: F4
 
22 Wedn. van N.Niedorp, wed. van Kalverdijk, Gezin: F14
 
23 Wedn. van Niedorp, wed. van Niedorp, Gezin: F12
 
24 wedn. van Nierop, Jd van Nierop, Gezin: F1392
 
25 weduwnaar van Benningbroek, jongedochter van Nieuwe-Niedorp, Gezin: F1405
 
26 weduwnaar van Nieuwe Niedorp, weduwe van Winkel, Gezin: F52
 
27 [[Niet verwerkt:, MARR WITN Huwelijksregister R.K. Statie der Predikheren Nijmegen 1677-1813 (RBS
1226/315),]],,, 
Gezin: F979
 
28 mogelijk een dochter van Jan Henrick van Reest of van Huibert N., Margriet
 
29 leeftijd bij overlijden 69 jaar (DTB Gerwen, inv.nr. 1 folio 75v), Maria
 
30 dochter van Pieter Aker en Grietje Groot,, Jannetje AKER
 
31 stillborn BAKKER
 
32 stillborn BAKKER
 
33 stillborn BAKKER
 
34 stillborn BAKKER
 
35 stillborn BAKKER
 
36 stillborn BAKKER
 
37 stillborn (Levenloos) BAKKER
 
38 woont in 1751 te Winkel, Aaltje Alberts BAKKER
 
39 in 1701 zijn tot lidmaten van de Gereformeerde kerk in Wieringerwaard aangenomen "Arien Hendriks
Bakker en sijn huijsfrouw Jannetje Crelis" (aantekening: achter Jannetje Crelis staat vermeld
"Obiit 1705"),, 
Aarjan Hendricksz BAKKER
 
40 "den 24 juli 1722 sijn tot ledematen aangenomen in de tegenwoordigheid van Arien Smit als
ouderling Arien Bakker en Antie Virgilius", 
Aarjen Pietersz BAKKER
 
41 Sijmon Oudeman geeft het lijk van Albert Bakker aan voor 3,- (DTB Nieuwe-Niedorp, inv.nr. 17), Albert Maartensz BAKKER
 
42 Sijmon Maartensz Bakker geeft het lijk van zijn zuster Anna Maartens aan voor 3,- (DTB
Nieuwe-Niedorp, inv.nr. 17), 
Anna Maartens BAKKER
 
43 Ouders wonende te Nieuwe-Niedorp, Antje Simons BAKKER
 
44 Gezin verhuist 08-07-1938 naar Noord-Scharwoude,,, Arie BAKKER
 
45 wonende te Barsingerhorn (1805), Cornelis Cornelisz BAKKER
 
46 "Aarien Bakker geeft aan het lijk van zijn broeder genaamd Cornelis Jacobs Bakker, overleden
alhier in de Moerbeek, onder de 4e klasse, 2 okt 1791", 
Cornelis Jacobsz BAKKER
 
47 Na gedane geloofsbelijdenis aangenomen als lidmaat van de Geref. Kerk te Nieuwe-Niedorp op 23 apr
1773, 
Cornelis Jacobsz BAKKER
 
48 ongehuwd overleden, Cornelis Pietersz BAKKER
 
49 ongehuwd overleden, Cornelis Pietersz BAKKER
 
50 Op 15 maart 1759 worden Dirk Claasz Eerikx en Jan Cornelisz Kes benoemd als voogden over
Cornelisje Jans Bakker, minderjarig kind van Jan Pietersz Bakker en Maartje Poulus, beiden
overleden op de Kreijl. (Weesboek Barsingerhorn 1745-1784, inv.nr. 5829 fiche 299)
,
Op 15 november 1759 volgt een registratie van de verkochte boedel en nalatenschap van Jan Pietersz
Bakker. Na aftrek van de schulden en lasten volgens de gesloten rekening gedaan met Pieter
Cornelis Prins, uit hoofde van Antje Jans Bakker, Pieter Jans Bakker, Dirk Claasz Eerikx en Jan
Cornelisz Kes als voogden over Cornelisje Jans Bakker bedraagt deze 624 gulden, welke in drieen
verdeelt zal worden. Het deel van Cornelisje Jans Bakker wordt in beheer gegeven bij haar
voogden, waarvan Dirk Claasz Eerikx zal toezien op een bedrag van 174 gulden en 16 stuivers en
Jan Cornelisz Kes op 17 el sluiken linnen, 9 el vlassen linnen, 4 grove lakens, 3 kussenslopen
en een kandelaar. Op 27 november 1764 werd bovenstaande registratie afgedaan en werden de
goederen en gelden door de voogden uitgereikt aan de inmiddels meerderjarige Cornelisje Jans
Bakker. (Weesboek Barsingerhorn 1745-1784, inv.nr. 5829 fiche 294)
,
Is op 3 maart 1769 ten overstaan van ouderling Jan Claasze Smit tot lidmaat aangenomen (Kerckeboek
van Barsingerhorn, inv.nr. 80 folio 301)
,
In 1788 vermaken Pieter Kooning en zijn vrouw Kreelisje Jansdochter Bakker, wonende op de Kreijl,
een stuk land aan de armen van Barsingerhorn en Kolhorn, onder voorwaarde dat zij hun leven lang
een stuk groedland in huur krijgen. (Archief van de Gemeente Barsingerhorn (1534-1812), inv.nr.
4.5, akte 391), 
Crelisje Jans BAKKER
 

      1 2 3 4 5 ... 363» Volgende»